6 رمضان 1442

دیدگاه
جوابیه


نظرسنجی
  • آیا با محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آشنایی کامل دارید ؟
      
  • میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و راهنمایی ارباب رجوع در ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان چه مقدار است ؟