15 جمادی‌الثانی 1443

محتواهای مربوط به کنگره قرآنی سمپاد:

 

شماره تلفن تماس :  82284160 - 82284161

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2020                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2019

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2018                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2017

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2016                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2015

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2014                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2013

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2012                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2011

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2010                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2009

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2008                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2007

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2006                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2005

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2004                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2003

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2002                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2001

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 2000                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1999

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1998                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1997

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1996                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1995

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1994                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1993

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1992                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1991

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1990                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1989

مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1988                            مدال‌آوران المپیادهای علمی بین‌المللی دانش‌آموزی سال 1987

آخرین اخبار
دیدگاه
جوابیه