28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
سید مجتبی خیام نکویی
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
تلفن محل كار : 8224074
تحصیلات: : - کترای بیوتکنولوژی گیاهی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات سوابق پژوهشی: - بیوتکنولوژی گیاهی - بیوتکنولوژی قارچهای اندوفایت - نانوبیوتکنولوژی کشاورزی و محیط زیست - ایمنی زیستی و قوانین و مقررات مربوطه