28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
فرهاد کریمی
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
تلفن محل كار : 82281111
سوابق تحصیلی: دکتراي برنامه ریزي درسی و آموزشی کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی و آموزشی کارشناسی برنامه ریزي کامپیوتر مسئولیت ها و مدیریتی: 1. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید رجایی 2. سرپرست منطقه 3 و 17 سما دانشگاه آزاد اسلامی 3. سرپرست سازمان اولیا و مربیان جمهوري اسلامی 4. سرپرست مدارس جمهوري اسلامی ایران در هندوستان 5. عضو هیئت مدیره ي انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران 6. نایب رییس انجمن علمی آموزش اولیا 7. نماینده آسیایی فدراسیون بین المللی آموزش اولیا 2002 تا کنون 8. عضو گروه علوم تربیتی شوراي برسی متون و کتب علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 9. عضو هیات تحریریه نشریه های تربیت، فرهنگ مشارکت و فصلنامه خانواده و پژوهش وزارت آموزش و پرورش 10. سر دبیر ماهنامه دزفول فردا 11. رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سوابق علمی و پژوهشی: 1. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی 2. تدوین سرفصل هاي دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري آموزش فنی و حرفه اي 3. رییس انجمن علمی مطالعات برنامه درسی کشور 4. نایب رییس انجمن علمی آموزش اولیا ومربیان کشور 5. تالیف کتاب خانواده و فرزندان در دوره ابتدایی 6. تالیف کتاب خانواده و فرزندان در دوره ي راهنمایی تحصیلی 7. تالیف کتاب خانواده و برنامه هاي درسی 8. تالیف کتاب خانواده و جهانی شدن