9 صفر 1443

نمایندگان شورای عالی در استان ها
بهرام حسين آبادي
معاون پژوهش
تلفن محل كار : 08633134728
سوابق تحصیلی : - فوق لیسانس مدیریت آموزشی سمت فعلی : معاون پژوهش و برنامه ریزی و منابع انسانی سوابق کاری و مسئولیت ها: - آموزشی (دبیر) – معاون دبیرستان - مدیر دبیرستان - معاون آموزشی - کارشناس تحول اداری - رئیس گروه طرح و برنامه - معاون پژوهش اداره کل استان سوابق علمی پژوهشی : - بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان شبانه روزی) - دریافت گواهینامه (مروج بهره وری)ازسازمان مدیریت - مجری برنامه های 5sو کایزندر ادارات استان - ممیز استقرار مدیریت کیفیت(iso)دراداره کل استان مرکزی - تدریس در دوره های ضمن خدمت و داوریجشنواره های مرتبط با حیطه شغلی و تخصصی - عضویت در کارگروه ها و کمیته های برنامه ریزی ، مستند سازی ، کمیته های تخصصی شورای آ.پ