28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
طیبه ماهروزاده
صاحب نظر در رشته علوم انسانی( منتخب شورای رؤسای فرهنگستان های کشور)
تلفن محل كار : 82284074
سوابق تحصیلی: دکتری فلسفه تعلیم و تربیت مسئولیت ها و سوابق مدیریتی: 1. مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان و خانواده 2. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 3. عضو شورای عالی آموزش و پرورش سوابق علمی و پژوهشی: 1. پژوهشگر برجسته سال 2007 2. سردبیر مجله علمی و پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی 3. عضو هیئت هشت مجله علمی 4. موسس دبیرستان دخترانه فرهنگ 5. عضو هیئت موسس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، 6. عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی 7. عضو کمیته تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی 8. عضو کمیسیون خط مشی ها و اهداف شورای عالی آموزش و پرورش 9. عضو شورای ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 10. عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا 11. عضو هیئت تحریریه مجلات نوآوری های آموزشی، پژوهش های تربیتی، تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 12. عضو هیئت امنای سازمان انجمن اولیاء و مربیان