9 صفر 1443

نمایندگان شورای عالی در استان ها
حسین رشیدی
معاون متوسطه
تلفن محل كار : 02333321722
سوابق تحصیلی: - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی سوابق کاری و مسئولیت ها: - مدیر مدارس ابتدایی - مدیر مدارس راهنمایی - مدیر دبیرستان - معاون آموزشی منطقه - رئیس منطقه - معاون آموزشی استان - مدرس دانشگاه فرهنگیان سوابق علمی و پژوهشی: - دبیر دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران - عضو کمیته پژوهشی اداره کل - مدرس دانشگاه فرهنگیان -تالیف 8 عنوان کتاب