9 صفر 1443

نمایندگان شورای عالی در استان ها
علی ورودی
معاون آموزشي
تلفن محل كار : 04533521474
سوابق تحصیلی: - لیسانس علوم تربیتی سوابق کاری و مسئولیت ها: - کارشناس مسئول آموزش متوسطه ( نظری و مهارتی) - معاون آموزش متوسطه ناحیه یک اردبیل – رئیس اداره پشتیبانی استان - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل – انتصاب در پست معاون آموزش متوسطه استان سوابق علمی و پژوهشی: