28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
حبیب الله گودرزی دورکی
صاحب نظر (نماینده مدیران) ( منتخب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش)
تلفن محل كار : 82284074