28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
ابوالفضل باقری فرد
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تلفن محل كار : 82284074
سوابق تحصیلی: - پزشک عمومی - بورد تخصصی ارتوپدی - فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو مسئولیت ها وسوابق مدیریتی: - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور - مدیر تسویه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران وایسته به وزارت بهداشت - مدیر مسیول مجله ارتوپدی شفا - معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل - مدیر عامل بیمارستان شفایحیائیان - معاون پژوهشی بیمارستان شفایحیائیان - مسئول ترجمان و دانش مرکز تحقیقات - مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه ایران - استاد گروه ارتوپدی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل - استاد گروه ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - استاد گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران - عضو شورای مرکز رشد تجهیزات پزشکی - عضو کمیته تخصصی ارتوپدی شورای عالی پزشکی - عضو شورایعالی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل - عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل - عضو موظف و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور سوابق علمی و پژوهشی: - ۴۹ مقاله چاپ شده در مجلات علمی بین المللی - مقاله برتر انجمن ارتوپدی ISKAST ۲۰۱۶ - مقاله برترانجمن ORTHOBIT ۲۰۱۹ تالیفات: - تعویض مفصل زانو - knee joint replacement