14 جمادی‌الثانی 1443

وظایف و اختیارات شورا

ردیف

شرح وظایف شورای عالی آموزش و پرورش

1

تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه کشور    

2

بررسی‏ و تصویب‏ هدف هاونظام‏آموزشی ‏وزارت ‏آموزش ‏و پرورش، ‏جهت ‏ارائه به مجلس شورای اسلامی

3

بررسی و تصویب برنامه ‏های درسی و تربیتی کلیه مؤسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پروش قرار دارد.

4

بررسی طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی

5

تأیید انطباق مطالب کتاب های درسی با برنامه ‏های مصوب شورا    

6

بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید

7

بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس        

8

تصویب آیین‏ نامه ‏ها و مقررات امتحانات مدارس

9

بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش

10

تصویب آیین ‏نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه

11

بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور

12

بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته ‏های مختلف تحصیلی، بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توّجه به امکانات کشور

13

تهیه و بررسی و تصویب طرح های لازم، برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش وپرورش

14

پیشنهاد اعطای نشان و مدال و تصویب آیین‏نامه مربوط

15

تصویب آیین ‏نامه داخلی شورای‌عالی و آیین ‏نامه‌های مربوط به شوراهای منطقه ‏ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس

16

وظایف پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شورای عالی آموزش و پرورش:

17

بررسی، تصویب‌‌ و ابلاغ سیاست های اجرایی سند تحول بنیادین

18

طراحی ساز و کار تحقق اهداف سند تحول بنیادین

19

اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط به اجرای سند تحول بنیادین

20

به روز آوری و ترمیم سند تحول بنیادین

21

هماهنگی و انسجام در سیاست ها و برنامه ها

22

نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی

23

بررسی وتصویب زیرنظام های اصلی سند( برنامه درسی؛ تربیت معلم و تأمین منابع انسانی؛ راهبری و مدیریت؛ تأمین و تخصیص منابع مالی؛ تأمین فضا، تجهیزات و فناوری؛ پژوهش و ارزشیابی)