22 شوال 1443

خدمات الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

 

                                     

                                      خدمات الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

 

 «طرح جشنواره جابربن حیان»                «برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی (درس پژوهی)»
«مشاوره و حمایت قضایی از کارکنان» «تشکیل-پرونده-پزشکی،-مشاوره-ای، »
«انعقاد قرارداد طرحهای پژوهشی »«صدور مجوز اجرای پرسشنامۀ پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی »
«تامین وساماندهی مربیان بهداشت»«صدور گواهی های مورد نیاز مانند کارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی »
«صدور تاییدیه مدارک تحصیلی در سطوح مدرسه ، منطقه و استان» «برنامه تدبیر »
«کمک به کنترل ، پیشگیری ، مقابله و کاهش - آسیب های اجتماعی» «نحوه ارجاع و ارزیابی دانش آموزان برای انجام  تست هوش به اداره آموزش و پرورش استثنایی»
«ثبت نام دانش آموزان استثنایی »«شناسایی توانمندی دانش آموزان در حوزه های مختلف آموزشی ، تربیتی، پرورشی ، هنری»
«تحویل مدارک تحصیلی» «جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی»
«جشنواره تجارب برتر تربیتی »« ارائه مشاوره های تحصیلی -شغلی دانش آموزانی»
«ارائه مشاوره های روانی و تربیتی به دانش آموزان»