2 جمادی‌الاول 1443

میزخدمت
مدارسفرهنگیاندانش آموزان
• سامانه آموزشی و دانش آموزی (سناد)• دریافت آئین نامه ها و بخشنامه ها• خدمات الکترونیکی وزارتی
• وب سایت مدارس (همگام)• آموزش های ضمن خدمت LTMS• سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی (ساهت)
• سامانه حسابداری مدارس• هزینه بیمه آتیه سازان• سامانه استعلام مدرک تحصیلی
• سامانه فروش کتب درسی و توزیع مواد آموزشی• دفتر تالیف کتب درسی• پرونده الکترونیکی مشاوره
• مجلات رشد و منابع کمک آموزشی• شرکت لیزینگ و صندوق ذخیره فرهنگیان• کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
• سامانه اتوماسیون اداری• سامانه نقل و انتقال فرهنگیان خارج از استان• دریافت فایل کتاب های درسی
• سامانه برگزاری امتحان نهایی• سامانه نظام پیشنهادات• سامانه الکترونیکی سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان
• پایگاه اطلاعات یکپارچه دانش آموزی• سامانه اسکان فرهنگیان• شبکه ملی مدارس رشد
• سامانه FTP• دریافت فیش حقوقی• رسانه تعاملی سینا
• سامانه اموال و انبار• مشاهده حکم• رسانه های آموزشی
• درخواست مرخصی، ماموریت، ...• ثبت نام در جشنواره ها