22 شوال 1443

دستورالعمل به روز رسانی پورتال
 

بخش محتوای اطلاع رسانی

کلیه محتوای اطلاع رسانی توسط روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تهیه و بار گذاری می گردد.
• فرمت تصاویر:jpg resolution 200 whith:500 
• فرمت متن:
word font:Tahoma 
• فرمت پیوست:
rar - zip - jpg- docx - doc – pdf 
بخش محتوای دانلود
محتوای قابل دانلود از کلیه واحد ها جهت بارگذاری به اداره روابط عمومی ارسال می شود.
• فرمت فایلهای ارسالی:
rar - zip - jpg- docx - doc – pdf 
بخش های مربوط به محتوای تعاملی
محتواهای تعاملی می بایستی توسط واحد مربوطه در قالب فایل
word تهیه گردد و ضمن درج زمان انتشار ، زمان توقف انتشار و زمان تخلیه اطلاعات، جهت بارگذاری به اداره روابط عمومی ارسال می شود.