14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان : فیش حقوق فرهنگیان

 

 

شرح خدمت :  کارکنان وزارت در طول دوران خدمت خود، جهت مشاهده و در صورت نیاز پرینت فیش حقوقی از این سامانه استفاده می کنند.

مستندات مورد نیاز کد کاربری و رمز عبور در سامانه

قوانین و مقررات :  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :fish.medu.ir