14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان : لیزینگ فرهنیان

 

 

شرح خدمت :کلیه کارکنان وزارت جهت استفاده از خدمات مختلف لیزینگ می توانند به این سامانه مراجعه کنند. در حال حاضر فقط لیزینگ خودرو ارائه می گردد.

مستندات مورد نیاز :

ـ دریافت کد کاربری و رمز ورود از اداره رفاه و تعاون منطقه جهت ثبت نام خودرو

ـ تکمیل فرم های الکترونیکی لازم

ـ بارگذاری مستندات درخواستی در سامانه

قوانین و مقررات : آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری ـ ماده 53 برنامه چهارم توسعه ـ اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :http://lfco.ir