14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان : خدمات اداری آموزشی مدارس کشور ( پورتال همگام)

 

 

شرح خدمت :کادر اداری و آموزشی مدارس همچنین دانش­آموزان و اولیای آن­ها با توجه به سطح دسترسی و نقش­های مربوطه از امکانات گسترده و متنوع آن جهت انجام فعالیت­های امور مدرسه بهره می برند.

مستندات مورد نیاز : کد کاربری و رمز عبور در سامانه

قوانین و مقررات : آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری ـ ماده 38 فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم ـ سند تحول بنیادین

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :hamgam.medu.ir