14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان : آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

شرح خدمت : کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش در طول سنوات خدمت خود می توانند با استفاده از این سامانه به ارتقای سطح کیفی تخصص­های شغلی خود بپردازند.

مستندات مورد نیاز : کد کاربری و رمز عبور در سامانه

قوانین و مقررات : آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری ـ ماده 38 فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم ـ سند تحول بنیادین ـ تفاهم نامه ­های وزارتی

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :ltms.medu.ir