14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان :اسکان و رزرو مراکز آموزشی رفاهی

 

 

شرح خدمت : فرهنگیان شاغل و بازنشسته با مراجعه به سامانه مزبور می توانند نسبت به رزرو محل اقامت خود در مراکز آموزشی و رفاهی با توجه به زمان مورد نظر خود در ایام سال اقدام نمایند.

مستندات مورد نیاز : مشخصات پرسنلی در زمان رزرو الکترونیکی ـ کارت پرسنلی و احراز هویت در زمان حضور در محل اسکان

قوانین و مقررات : آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری به شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 ـ دستورالعمل اصلاح فرایندها و روش های انجام کار مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره 137047 مورخ 7/11/1393

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :eskan.medu.ir