14 شوال 1443

خدمات الکترونیک

. الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 خدمات الکترونیک وزارت

 خدمات الکترونیک اداره آموزش و پرورش استان

سامانه اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری ناحیه 1

اتوماسیون اداری ناحیه 2

اتوماسیون  اداری ناحیه 3

اتوماسیون اداری ناحیه 4

اتوماسیون اداری منطقه کهک

اتوماسیون اداری منطقه جعفریه

اتوماسیون اداری منطقه خلجستان

سامانه حسابداری مدارس

سامانه فیش حقوقی

سامانه تخصیص وکنترل منابع انسانی(بکفا)

سامانه ثبت نام دانش آموزان(سناد)

سامانه اسکان فرهنگیان

سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش

سامانه ضمن خدمت(LTMS)

سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران

سامانه برگزاری امتحانات نهایی

پایگاه اطلاعات یکپارچه دانش آموزی

سامانه اموال و انبار

سامانه ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ها

نظام پیشنهادات

سامانه ثبت نام تک کارت فرهنگیان

سامانه املاک و اراضی

سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی(ساهت)

سامانه فروش کتب درسی و توزیع مواد آموزشی

سامانه مشارکت در امر مدرسه سازی

سامانه اموال دستگاه های اجرایی

صندوق پست الکترونیکی دستگاه

پرونده الکترونیکی مشاوره

انجمن اولیا و مربیان