14 شوال 1443

خدمات نیمه الکترونیک

خدمات نیمه الکترونیک

اداره آموزش و پرورش استثنایی

سامانه ارزشیابی توصیفی
سامانه ارزشیابی پیش حرفه ای
سامانه ارزشیابی متوسط حرفه ای
سامانه تاییدیه تحصیلی

اداره سنجش

سیستم های ثبت نمرات دانش آموزی 

اداره امور مالی

 اتوماسیون یکپارچه حسابداری
سیستم تحت ویندوز مالی 
صندوق وام ضروری
سیستم خزانه
سیستم انبار و انبار داری
سیستم دارایی

اداره امور اداری 

سیستم پرسنلی
سامانه حضور و غیاب