14 جمادی‌الثانی 1443

نامه دانش آموز از دفتر اعزام