14 جمادی‌الثانی 1443

شرایط و نحوه انجام فرآیندهای اداری مرتبط با ارباب رجوع امور مالی


 

شرح وظایف کارشناسان و و مسئولین حوزه امور مالی

 

  • راهنمايي و ارجاع درخواست به واحد مربوطه و در صورت نياز و ضرورت به مسؤولين مربوطه
  • ثبت درخواست در فرم مربوطه و تحويل به كارشناس
  • راهنمايي و ارجاع پيگيري كنندگان درخواست به واحد مربوطه
  • ارجاع فوري و به هنگام فرم هاي درخواست به مسؤولين مربوطه
  • ارجاع فوري و مستقيم فرم هاي ارجاع تكميل شده توسط مسؤولين مربوطه به مدیر واحد
  • رعايت حفظ كامل امانت و رازداري در فرآيند درخواست حوزه مربوطه

 

فرآیند صدور گواهی به درخواست

مراحل انجام فرآیند

مراحل پیگیری فرآیند

1 روز

مراجعه فرد و ارائه درخواست به اداره محل خدمت

1 ساعت

ارجاع درخواست و بررسی مدارک و سوابق مالی فرد

1 ساعت

صدور گواهی