14 شوال 1443

دفاتر پيشخوان دولت - تاييديه تحصيلي

 

صدور تاييديه تحصيلي از طريق دفاتر پيشخوان دولت در سراسر استان صورت مي گيرد.

آدرس دفاتر پيشخوان دولت جهت اخذ تاييديه تحصيلي در فايل ضميمه موجود مي باشد.

دانلود فايل دفاتر پيشخوان دولت