22 شوال 1443

هفته پژوهش 1400

بسم الله الرحمن الرحیم

مستندات مورد نیازهفته پژوهش سال 1400

فهرست مشخصات مسئولین کارگروه های برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش‌وپرورش 1400

 1. بخشنامه مستندسازی شده برگزاری مراسم هفته پژوهش سال 1400 در وزارت آموزش و پرورش
 2. دستورالعمل اجرایی بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران فناوران برگزیده کشور(وزارت علوم تحقیقات و فناوری) - 1400
 3.  سهمیه استانی برگزیدگان و داوران منتخب برنامه معلم پژوهنده (هفته پژوهش سال 1400)pdf
 4.     سهمیه استانی برگزیدگان و داوران منتخب برنامه معلم پژوهنده (هفته پژوهش سال 1400)word 
 5. کاربرگ‌ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه ها ویژه گزارش پژوهشی با روش تحقیق کیفی  (هفته پژوهش سال 1400)pdf
 6.  کاربرگ‌ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه ها ویژه گزارش پژوهشی با روش تحقیق کیفی  (هفته پژوهش سال 1400)word
 7.  کاربرگ های ارزشیابی گزارش نهایی طرح های پژوهشی و پایان نامه ها(با روش تحقیق کمی)(هفته پژوهش سال 1400)pdf
 8. کاربرگ های ارزشیابی گزارش نهایی طرح های پژوهشی و پایان نامه ها(با روش تحقیق کمی)(هفته پژوهش سال 1400)word
 9. دستورالعمل اجرایی تجارب برتر در مدیریت پژوهشی (هفته پژوهش سال 1400)pdf
 10.  دستورالعمل اجرایی تجارب برتر در مدیریت پژوهشی (هفته پژوهش سال 1400)word
 11. جدول تسهیم امتیازات مقالات مشترک(هفته پژوهش سال 1400)pdf
 12. جدول تسهیم امتیازات مقالات مشترک(هفته پژوهش سال 1400)word
 13.  پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده(هفته پژوهش سال 1400)pdf
 14.  پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده(هفته پژوهش سال 1400)word
 15.  شیوه عمل در مورد ارسال مدارک و مستندات مربوط به پژوهشگر برتر(هفته پژوهش 1400)pdf
 16.  شیوه عمل در مورد ارسال مدارک و مستندات مربوط به پژوهشگر برتر(هفته پژوهش 1400)word
 17. نمون برگ گزارش فعالیت های علمی - پژوهشی معاونت ها/ سازمان ها/ مراکز/ دفاتر و دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش(هفته پژوهش 1400)pdf
 18. نمون برگ گزارش فعالیت های علمی - پژوهشی معاونت ها/ سازمان ها/ مراکز/ دفاتر و دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش(هفته پژوهش 1400) word
 19.  نمون برگ گزارش فعالیت های شورای تحقیقات استان ها  (هفته پژوهش 1400)pdf
 20. نمون برگ گزارش فعالیت های شورای تحقیقات استان ها  (هفته پژوهش 1400)word
 21. نمون برگ داوری اقدام پژوهی1400  pdf
 22. نمون برگ داوری اقدام پژوهی1400   word
 23. نمون برگ انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر 1400 pdf
 24. نمون برگ انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر 1400 word