20 شوال 1443

همایش ملی نظام تربیت اوان کودکی

بسم الله الرحمن الرحیم

همایش ملی نظام تربیت اوان کودکی : چشم انداز، تجارب و استلزامات 

 

 

  1. پوستر
  2. مقدمه
  3. اهداف همایش
  4. محورها و زیر محورها
  5. ملاک های تدوین مقاله
  6. تاریخ های مهم

-----------------------------------------------------------------------------------------

پیش نشست همایش ملی نظام تربیت اوان کودکی: چشم انداز، تجارب و استلزامات