14 جمادی‌الثانی 1443

انتصابات

محمد یزدانی کوهی-رئیس اداره پشتیبانی و خدمات

وحید صابر کهنه گورابی-سرپرست اداره تعاون و امور رفاهی

مرتضی کاظم زاده-کارشناس اداره تعاون و امور رفاهی

آمنه رضائی کمنی-کارشناس آموزش دوره دوم ابتدایی

اشرف ربیع نژاد-کارشناس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی (دختران)

 تارا حیدری-کارشناس امورساختارهای سازمانی ،انتصابات وتحول اداری

ندا مراد-کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

فاطمه حقیقت خواه کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

وحید صابر کهنه گورابی-رئیس اداره تعاون و امور رفاهی

محمود کنعانی-مشاور اجرایی مدیرکل

عبدالله نوروزی -کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی

عبدالخالق حیاتی لختگی-کارشناس توسعه شبکه

حمداله حقیقت طلب - کارشناس اتوماسیون اداری

خسرو پوربهرام-کارشناس دفتر تربیت بدنی

سید محسن حسینی فر - کارشناس امور ساختارهای سازمانی،انتصابات و تحول اداری

هادی قیصر نژاد - سمت کارشناس تحقیقات و پیگیری گزینش

احمد باقری خطیبانی - کارشناس تنظیم اسناد

خانم اشرف عطایی - کارشناس مددکاری

سلیمان کابینی مقدم - کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه

ولی یاقوتی - کارشناس مسئول فعالیت های اردویی و کانونها اداره

ولی هادی نژاد(دستی)-معاون امور مالی اداره کل آموزش و پرورش 

جواد فرزانه کووزانی- سرپرستی هسته گزینش آموزش و پرورش

علیرضا جدیدی-کارشناس مسئول سیستم اداره کل آموزش و پرورش

علی اصغر حبیبی-سرپرستی اداره ارزشیابی وسنجش معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش

سعداله کوه پیما بیجارگاه-کارشناس مسئول امور فناوری وسیستم های مکانیزه سنجش و آموزش اداره کل آموزش پرورش

مجتبی ابراهیمی نهزمی-کارشناس هماهنگی و پیگیری امور دفتر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش پرورش

سید صابر میرمهدوی-کارشناس تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش پرورش