17 جمادی‌الثانی 1443

شبکه مجازی دانش آموزان(شاد)

تولید فیلم و محتوای آموزشی با موضوع نحوه استفاده از سامانه شاد

https://guilan.medu.ir/fa/news/item/1268251/