12 صفر 1443

کارگروه زیر نظام فضا،تجهیزات و فناوری