14 جمادی‌الثانی 1443

کارگروه زیر نظام فضا،تجهیزات و فناوری