13 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰۸:۲۸:۴۷
کد مطلب:  940561
رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش‌ و پرورش فارس خبر داد:
مدیر کل آموزش و پرورش فارس به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان منصوب شد / رونمایی از طرح یاریگران زندگی در مدارس فارس

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش فارس از انتصاب مدیر کل آموزش و پرورش فارس به عنوان رئیس کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی خبر داد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، دکتر لیلا نور افشان در هفتمین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد و  آسیب های اجتماعی استان، گفت : در راستای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی دربین دانش آموزان ،طرح یاریگران زندگی با هدف جلب مشارکت همسالان و حمایت فعالانه والدین و کارکنان مدارس ،برای اولین بار در کشور و مدارس فارس اجرا می شود .

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش فارس افزود: کانون یاریگران زندگی ،در راستای اجــرای ســند تحــول بنیــادین آمــوزش و پــرورش و نیــز سیاســت هــای کلــی مبــارزه بــا موادمخــدر و به منظور ظرفیت سازی برای توسعه کمی و کیفی برنامه ها و خدمات پیشگیرانه در مدارس کشور و با هـدف افـزایش کـارایی واثربخشی اقدامات در این زمینه،تشکیل شده است.

دکتر نورافشان  افزود : این طرح  با مشارکت وزارت آمـوزش و پـرورش و سـتاد مبـارزه بـا مواد مخـدر وبا همکاری شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی ، از سال تحصیلی  جاری همزمان با مدارس کشور در  فارس تشکیل می گردد.

وی  از این طرح به عنوان نهضتی فرهنگی برای ارتقاء سلامت روانی اجتماعی و مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ، یاد کرد و  افزود : طرح یاریگران زندگی می تواند برای این منظور ، از ظرفیت کلیه تشکل ها و همیـاری هـای مـدارس کشـور ،استفاده نماید .

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش فارس  در تشریح اهداف این طرح گفت : هم افزایی ظرفیت های مدارس کشور بویژه تشکل های رسمی و غیر رسمی فعال ، پیشـگیری ، کنتـرل و کـاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان ، تـرویج فعالیـت هـای داوطلبانـه و مشـارکتی در زمینـه پیشـگیری از آسـیب هـای ،گسترش فعالیت های جامعه محور برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس کشور، ساماندهی و یکپارچه سازی فعالیت های داوطلبانه برای مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی از اهداف این طرح است .

وی با اشاره به اینکه کانون یاریگران زندگی  در چهار سطح : مدرسه ، منطقه ، استان و کشور فعالیت می نماید به تشریح مراحل اجرای این طرح  پرداخت و گفت : اعضای این  کانون در مدرسـه  شـامل؛ مـدیر مدرسـه ، 4عضو از تشکل های رسـمی مدرسـه ،  1نفـر از نماینـده همیـاران پیشـگیری ، سـفیران سـلامت و همیـاران مشـاور ، رئیس شورای دانش آموزی ،  1نفر نماینده معلمان ،  1نفر نماینده والدین است .

دکتر نورافشان در تشریح زمان بندی این طرح گفت : در فاز نخست کانون یاریگران زندگی در  20درصد از مدارس دوره اول و دوم متوسطه و ابتدایی اجرا خواهد شد  و از سال   1399 نیز پس از آسیب شناسی و اصلاح فرایندها و بازبینی در ساختار ،در  30درصـد از مـدارس و  از سال1400 نیز در کل مدارس کشور راه اندازی و تشکیل می شود.

وی در پایان گفت:  بنا به پیشنهاد وزارت کشور و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و  همچنین بر اساس حکم استاندار فارس ، دکتر علی عسکر نجفی، مدیر کل آموزش و پرورش فارس به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس  منصوب شد.

به اشتراک بگذارید :