24 ذیقعده 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۴:۳۳:۰۰
کد مطلب:  865461
حضورمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش درمدرسه علامه حلی ۳تهران

امروز توجه نظام بین الملل وجامعه ملی به سمت عملکردمقتدرانه نظام سیاسی ایران وموضعگیری های وزارت امورخارجه ایران اسلامی است و امید به آینده سازان و نظام آموزشی ومدارس کشورعزیزمان ایران است.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارتآموزش وپرورش٬امروز علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه درمعیت دکترظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران ازمدرسه علامه حلی ۳تهران بازدیدنمودند.

کمرئی ضمن تشکرازوقت گزاری وحضورایشان دربرنامه آموزش این مدرسه اظهارکرد: امروزتوجه نظام بین المللی وجامعه ملی به سمت عملکردمقتدرانه نظام سیاسی ایران وموضعگیری های شجاعانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است وامیدوزیرخارجه مقتدرمان جناب آقای دکترظریف به آینده سازان ومدارس ونظام آموزشی کشورمی باشدوحضورایشان دراین مدرسه گواه این حقیقت است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش افزود:فارغ از محتوای غنی وقوی که درکارآزمونهای این مدرسه موضوع قرارمیگیردوبین دانش آموزان به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ومسایل اجتماعی وسیاسی نهال رابطه مثبت ایجادمی کند،این دسته ازبرنامه هابه معنای بهبودجریان یاددهی ویادگیری درفرایندهای آموزش وبکارگیری روش های فعال برای آموزش محسوب می شودودانش آموزان باایفای نقش ضمن درونی کردن ارزشهایی چون تفکروگفتگوواندیشیدن درموردمسایل اجتماعی وسیاسی پیرامون خود،درفرایندجامعه پذیری واجتماعی شدن قرارمی گیرند.

وی بابیان اینکه:آنچه اهمیت داردتلاشی است که راهبران آموزشی این مدرسه برای تبدیل مفاهیم انتزاعی برنامه های درسی تحولی حوزه علوم انسانی به مفاهیم انضمامی وقراردادن آن درمسیر یادگیری دانش آموزان انجام می دهندکه ازاهداف سندتحول بنیادین آموزش وپرورش است.

شایان ذکراست؛دراین بازدید۹۰دقیقه ای دکترظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدیدازروش های فعال یادگیری دانش آموزان درقالب کارآزمون هابه ایرادسخنرانی درجمع دانش آموزان دبیرستان متوسطه اول علامه حلی ۳پرداختند.

به اشتراک بگذارید :