6 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۱:۵۴:۵۶
کد مطلب:  713233
پدید آمدن آرامش نسبی در جامعه ، پیامد برنامه نظارتی وزارت آموزش وپرورش در فرآیند ثبت نام سال تحصیلی 98-97

مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش وپرورش، ضمن انتشار گزارش نتایج ارزیابی از اجرای برنامه نظارت بر رعایت حقوق والدین و دانش آموزان در مدارس از فرآیند ثبت نام سال تحصیلی 98- 97 گفت: پیامد برنامه نظارتی وزارت آموزش وپرورش در فرایند ثبت نام سال تحصیلی 97-98، پدید آمدن آرامش نسبی در جامعه بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی اظهارکرد: دستور وزیر آموزش وپرورش مبنی بر نظارت بر رعایت حقوق والدین و دانش آموزان در مدارس در فرایند ثبت نام سال تحصیلی 98-97 در چارچوب بخشنامه شماره 66410 مورخ 17 تیرماه 97 موضوعات عدم جذب مشارکت مردمی و مطالبه وجوه غیر مجاز توسط مدارس دولتی و هیات امنایی، رعایت میزان وجوه مجاز دریافتی در مدارس
غیردولتی، استعداد درخشان و شاهد و رعایت محدوده بندی و تسهیل شرایط ثبت نام برای اولیا و دانش آموزان سبب شد این موضوع به برنامه محوری اداره کل ارزیابی عملکرد وپاسخ­گویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش تبدیل شود.

کمرئی ادامه داد: معاونت بازرسی ونظارت این اداره کل، مبتنی بر خود ارزیابی ستادهای استانی و نظارت میدانی توسط بازرسان ستادی، عملکرد حوزه های مختلف مدیریتی در سراسر کشور از استان تا مدرسه را، مورد بررسی وتحلیل قرار داد.

وی گفت: در طول فصل ثبت نام 33111 فقره بازرسی از مدارس ، مناطق واستانها صورت گرفت که در نوع خود از حیث گستردگی وتمرکز بر محورهای کلیدی مورد نظر بی سابقه بوده است.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ­گویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش شاخص های این ارزیابی را «نظام مندی، جامعیت و جدّیت در نظارت»، «اثربخشی برنامه و سلامت»، «فعالیت ، پویایی و نوآوری»، «کیفیت ارسال و اجرای دستورالعمل نظارت»، «سازمان دهی تیم های نظارتی»، «اجرای برنامه نظارت وضعیت سلامت مشارکت»، «محدوده بندی و تسهیل شرایط ثبت نام» و «شکایات مطروحه به عنوان یک شاخص مهم در مراقبت و کنترل اثر بخشی برنامه نظارت» ذکر کرد و نتایج ناشی از ارزیابی برنامه نظارتی را در محورهای زیر منتشر کرد :

 

الف )نتایج خودارزیابی شاخص های عملکردی در سطح استان ها

در شاخص های مربوط به نظامندی ، جامعیت و جدیت در نظارت  از مجموع از 5 امتیاز، استان ها به­طور میانگین 4.66 را ثبت نموده اند. این عدد در شاخص های اثر بخشی برنامه و سلامت در مجموع 3.61 امتیاز ، و در شاخص فعالیت، پویایی و نوآوری 4.56 ثبت شده است.

در محور نظامندی ،جامعیت و جدیت در نظارت بر رعایت حقوق والدین و  دانش آموزان ، 75.60درصد عملکرد عالی ،20.69 درصد خوب ،3.18 درصد متوسط ،0.27 درصد ضعیف و0.80 درصد خیلی ضعیف داشته اند .

در محور اثر بخشی برنامه و سلامت عملکرد استان ها 56.70درصد عالی ، 23.37 درصد خوب ،8.43 درصد متوسط ،3.45 درصد ضعیف و8.43 درصد خیلی ضعیف ارزیابی شده اند .

محور فعالیت ، پویایی و نوآوری در 67.82درصد عالی ،25.29 درصد خوب و4.60 درصد متوسط و2.30 درصد خیلی ضعیف ثبت شده است .

در مجموع نتیجه خود ارزیابی استان ها در اجرای بخشنامه نظارت بر رعایت حقوق والدین  درکلیه شاخص ها وضعیت  67.86درصد عالی  ،22.21 درصد خوب ،5.24 درصد متوسط 1.38درصدضعیف و3.72درصد خیلی ضعیف را نشان می دهد .

ب) نتایج حاصل از ارزیابی میدانی توسط بازرسان ستاد

بازرسی میدانی از عملکرد 20 استان از مجموع 5 امتیاز در شاخص های مورد ارزیابی استان ها در محور کیفیت ارسال و اجرای دستورالعمل بصورت میانگین نشان از 4.28 امتیاز ، در محور ساماندهی تیم های نظارتی 3.85 ، محور اجرای برنامه نظارتی 3.77 ، محور وضعیت سلامت مشارکت 3 و محور محدوده بندی و تسهیل شرایط
ثبت نام 2.52 امتیاز است، نتایج ارزیابی نشان می دهد که  مهمترین مشکل استانها به ویژه در مراکز استان ها مسأله
محدوده بندی است. شاخص سلامت مشارکت همچنان نیازمند نظارت وبرنامه های بهبود است.

ج ) نتایج ارزیابی از شاخص شکایات مطروحه درفرایند ثبت نام به عنوان شاخص کنترل اثربخشی برنامه نظارت

در کل استان های کشور میزان شکایات ثبت شده در زمینه ثبت نام 254 مورد بوده است که در زمان تنظیم گزارش در هفته آغازین مهرماه 97 از این تعداد 174 مورد رسیدگی و اعلام نتیجه شده اند ،41 مورد در حال رسیدگی ،25 مورد جهت تکمیل مدرک برگشت شده و14 مورد از شاکیان نیز انصراف از پیگیری داده اند.

کمرئی در پایان گفتگو پیرامون پیامدهای اجرای برنامه نظارت سال جاری وزارت آموزش وپرورش گفت:پیامد اجرای برنامه نظارتی مذکور شفافیت در کیفیت مشارکت خانواده ها و روشن شدن وضعیت مدارس در مشارکت ضابطه مند وآگاهی دقیق از محدودیت های موجود در این خصوص بود که توانست عملکرد قاعده مند مدیران مدارس را بهبود بخشیده و جریان رسیدگی به شکایات واعلام موضع قاطع نسبت به آن را تسهیل نماید، پاسخ­گویی به شبهات توسط واحدهای کنترل ونظارت را تصریح وتسریع نماید،وسبب بوجود آمدن مکانیزمی مؤثر در کاهش تخلفات به دلیل پدید آمدن نوعی کنترل اجتماعی مؤثر وهوشمندانه توسط جامعه وخانواده ها در فصل ثبت نام گردید وعلاوه برآن تکلیف رسانه ها در ارتباط با مواضع رسمی و اصولی وزارت آموزش وپرورش را در خصوص ثبت نام و همراهی روشن شدن ساخت ونوعی همراهی ضمنی در اطلاع رسانی وتقویت مواضع وزارت آموزش وپرورش در زمینه کیفیت وکمیت مشارکت خانواده ها در فصل ثبت نام بوجود آورد وکمک کرد تا در مجموع شرایط نسبتاً آرامی در ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 97-98 فراهم گردد.  

به اشتراک بگذارید :