12 ربیع‌الثانی 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳:۱۵:۰۰
کد مطلب:  675305
معاون آموزش متوسطه درنشست‌ هم اندیشی بررسی نیازها، چالش ها و فرصت های پیش روی دختران دهه هشتاد؛
عدم گفتگو باعث چالش و آسیب‌های اجتماعی شده است

معاون آموزش متوسطه در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشی بررسی نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دختران دهه هشتاد مطرح کرد: عدم گفتگو باعث چالش و آسیب‌های اجتماعی شده است.

بهگزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، علی زرافشانمعاون آموزش متوسطه با اشاره به آیه آخر سوره آل‌عمران و اهمیت و ضرورتگفتگو در جامعه، اظهار کرد: در کتاب‌های حوزه تعلیم و تربیت  با استناد بهبحث ایجاد رابطه و پیوند بین مردم و جامعه، چهار نوع رابطه برای موفقیت وتعالی افراد در نظر گرفته‌شده است که عبارتند از رابطه با خود، رابطه باخدا، رابطه با خلق و رابطه با طبیعت و این روابط در برنامه درس ملیگنجانده‌شده است.

ویافزود: در طرح گفتگو برای دختران دهه هشتاد، رابطه با خلق و دیگران مدنظراست و   آموزش دوستی و گفتگو ابزار و وسیله‌ای خواهد بود که جامعه را بهجامعه‌ای متعادل و زیبنده زیست انسانی تبدیل می‌کند و رمز توفیق و پیشرفتجامعه مستقل از تفاوت‌ها و تمایزها، در گفتگو و تعامل و مدارا است و گفتگو در دو بعد ایجابی و اصالتی  باعث شکل‌گیری جامعه سالم  خواهد بود.

زرافشانگفتگو را قوام‌بخش ارتباطات اجتماعی دانست و گفت: در شرایط فعلی جامعه اینمطالبه وجود دارد که برای حل تعارضات و آسیب‌های موجود، گفتگو در جامعه بهشکل علمی و صحیح آموزش داده شود.

معاونآموزش متوسطه تصریح کرد: در ارتباط با ضرورت گفتگو و دوستی، مطالعات و پایشهای ملی مطلوبی در کشور انجام‌شده است که جامعه  آماری پژوهش‌ها، نوجوان وجوانان هستند و نتایج نشان می‌دهد جامعه از خشونت، طلاق و عدم اعتماد بینفردی رنج می‌برد و با بررسی  و تحلیل‌هایی که انجام‌شده است، این نکته قابل‌توجه است کهعدم گفتگو باعث چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی شده است.

ویبا اشاره به‌ضرورت اعتماد در جامعه خاطرنشان کرد: اعتماد مرکز اصلی  تشکیلسرمایه اجتماعی است و گفتگو حلقه وصل و شکل‌گیری این اعتماد است  و رعایتحقوق شهروندی، مردم‌سالاری دینی  و غلبه بر منازعات را موجب می‌شود

زرافشاندر ادامه گفت: کسب توانمندی در ایجاد رابطه و گفتگوی مؤثر، گسترش فرهنگمردم‌سالاری دینی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، تقویت مدارا و تعامل و رعایت حقوقشهروندی از پیامدهای مطلوب و مؤثر رویکرد دوستی و گفتگو خواهد بود.

دراین نشست فرحناز مینایی پور مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی با رویکرد دوستی و گفتگو اظهار کرد: باتوجه به بررسی‌های انجام‌شده درباره‌ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دختران دهههشتاد، گفتگو و دوستی ازجمله نیازهایی تشخیص داده شد که برنامه‌ریزی آنبرای دانش آموزان دختر ضروری و لازم است

ویافزود: ماده ١٠٢قانون برنامه ششم توسعه بر تحکیم بنیان خانواده و گفتگویبین نسلی تأکید می‌کند که دفتر امور زنان برای  عملیاتی شدن آن سلسلهنشست‌های هم‌اندیشی بررسی نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دختران دهههشتاد بارویکرد دوستی و گفتگو را برنامه‌ریزی کرده است.

به اشتراک بگذارید :