16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۹:۴۸:۰۸
کد مطلب:  663371
برگزاری کارگروه تخصصی برنامه تدبیر
باحضور طباطبایی کارشناس آموزش بهبود ارتقاء کیفیت آموزشگاهی در وزارت متبوع

ابتدا رجبی رییس اداره ابتدایی شهر تهران گزارشی یکساله از برنامه تدبیر شهر تهران را ارایه نمود

کارگروه تخصصی برنامه تدبیر باحضوردکترطباطبایی ورئیس دوره ابتدایی وهمکاران حوزه معاونت ابتدایی وکارشناسان ارزیاب برنامه ومدیران هم اندیش  باموضوع بررسی ومتناسب سازی ارزیابی پایانی برنامه تدبیربراساس ساحت های تعلیم وتربیت واهداف دوره ابتدایی درروزیکشنبه97/4/24 دردفترمعاونت آموزش ابتدایی ازساعت 12:30-8 برگزارگردید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، کارگروه تخصصی برنامه تدبیر باحضور طباطبایی کارشناس آموزش بهبود ارتقاء  کیفیت آموزشگاهی در وزارت متبوع ، رئیس دوره ابتدایی اداره کل شهر تهران  ، کارشناسان ارزیاب برنامه ومدیران هم اندیش ،  باموضوع بررسی ومتناسب سازی ارزیابی پایانی برنامه تدبیر براساس ساحت های تعلیم وتربیت واهداف دوره ابتدایی درروز دوشنبه 25/4/ 97دردفترمعاونت آموزش ابتدایی ازساعت 12-8 برگزارگردید.

ابتدا رجبی رییس اداره ابتدایی شهر تهران گزارشی یکساله از برنامه تدبیر شهر تهران را ارایه نمود ، سپس  طبا طبایی  خلاصه ای از روند کار در خصوص متناسب سازی برنامه تدبیر با اهداف دوره ابتدایی و سند تحول را مورد اشاره قرار داد، کارشناسان ارزیاب و مدیران هم اندیش در این نشست به بررسی و متناسب سازی برنامه براساس ساحت ها ی سند تحول بنیادین واهداف دوره ابتدایی  پرداختند.  این جلسه در هفته های آینده نیز ادامه دارد.

به اشتراک بگذارید :