22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۹:۰۶
کد مطلب:  dthW6h2c
مدیرآموزش وپرورش شهرستان رباط کریم:
تامین فضاهای آموزشی ورفع مشکل کمبودنیروی انسانی نیازمند عزم ملی و حمایت مسئولین استانی وکشوری است

مدیرآموزش وپرورش رباط کریم گفت: 28باب مدرسه طی سه سال گذشته درپرندساخته شده است که تعدای ازآنهابه آموزش وپرورش واگذارشده است.

به گزارش دفتراطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رباط کریم،مدیرآموزش وپرورش شهرستان رباط کریم رایکی ازمهاجرپذیرترین نقاط کشوربرشمرد واظهارداشت: این شهرستان شامل سه شهرمرکزی رباط کریم ،نصیرشهروپرنداست وبه  یکی ازمهاجرپذیرترین نقاط کشورتبدیل شده است به طوری که طی سه سال گذشته درحوزه آموزش وپرورش، شهرستان ازجهت دانش آموزی
ازتعدادحدود45 هزار نفربه حدود65 هزار نفرافزایش یافته است که به معنی رشد3/10درصدی جمعیت دانش آموزی درسال می باشد.علی الخصوص درشهرپرندبواسطه واگذاری مسکن مهروسیاست های اشتباه ،دراستثناء کردن مسکن مهرازقانون ،ایجادیک مدرسه به ازای ساخت هر200واحدمسکونی ،مشکلات زیادی رادرحوزه آموزش وپرورش بوجودآورده است که خوشبختانه به همت دولت تدبیروامیدوهمکاری خوب شرکت عمران پرندواداره کل نوسازی آموزش وپرورش ومجمع خیرین مدرسه سازدراجرای ماده 18طی سه سال گذشته تعداد28باب مدرسه درپرندساخته شده است که تعدادی  ازآن هابه آموزش وپرورش واگذارشده است.
رفیعی کمبودفضای آموزشی درشهرهای رباط کریم ونصیرشهررابه دلیل ایجادمسکن مهرآبشناسان ومهاجرپذیربودن این دوشهردانست وازسوی دیگرعدم واگذاری زمین به آموزش وپرورش را ازدیگرمشکلات منطقه برشمرد وتصریح کرد: تامین فضاهای آموزشی ورفع مشکل کمبودنیروی انسانی وتجهیزات مدارس درشهرستان رباط کریم نیازمند حمایت مسئولین استانی وکشوری است چراکه پاسخگویی به نیازهای فراوان افزایش ناگهانی جمعیت درحوزه آموزش وپرورش درتوان اداره منطقه نیست ونیازمندعزم ملی است.
 

به اشتراک بگذارید :