26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۰۸:۴۴:۵۴
کد مطلب:  oT8gE8UM
هدایت تحصیلی چرا و چگونه؟

دانش آموزان ما یعنی فرزندان عزیزمان پس ازنه سال حضور درمدارس ، کلاس های آموزشی در پایه نهم اندک ،اندک به زمان انتخاب یکی از مهمترین مسائل زندگی خود یعنی انتخاب رشته تحصیلی مناسب ،که می تواند مسیرزندگی ایشان را درابعاد مهمی اززندگی مشخص نمایند، نزدیک می گردند .

دانش آموزان ما یعنی فرزندان عزیزمان پس ازنه سال حضور درمدارس ، کلاس های آموزشی در پایه نهم اندک ،اندک به زمان انتخاب یکی از مهمترین مسائل زندگی خود یعنی انتخاب رشته تحصیلی مناسب ،که می تواند مسیرزندگی ایشان را درابعاد مهمی اززندگی مشخص نمایند، نزدیک می گردند . جهت یاری به این عزیزان برای انتخاب صحیح ،موضوع هدایت تحصیلی به شکل فرآیندی مطرح می شود.فرآیندی که طی آن تلاش می شود ، دانش آموزان با استعداد،علایق ، توانایی و ویژیگی های شخصیتی خود، شاخه ها ورشته های تحصیلی موجود ونیازها جامعه آشنا شده وبراساس موارد فوق ،بصورت آگاهانه وآزادانه همراه با مسئوولیت پذیری دراین عرصه ،شاخه ورشته تحصیلی مناسب خودرا انتخاب نمایند.

برای رسیدن به این نتیجه ، لازم است تا دانش آموز به خودشناسی قابل قبولی از خود برسد و بتواند در مورد مسائلی از قبیل خواسته های خود ، چرایی فلسفه زندگی ، اهداف زندگی خود وامثال آن ،به خودکاوی پرداخته واطلاعاتی را جمع آوری وجمع بندی نماید.

دراین راستا جهت کسب اطلاعات موردنظر ،درفرایندهدایت تحصیلی با برگزاری آزمون های مشاوره ای (توانایی ورغبت )،نظرسنجی ازاولیا ،دبیران ، مشاورودانش آموزتلاش می شود،تا این خودکاوی  وفردشناسی بصورت عینی تری تحقق یابد.

انچه که درفرآیند هدایت تحصیلی اتفاق می افتد ،رسیدن به اصول ثابت زیراست تا براساس آن دانش دانش آموز بتواند مسیر تحصیلی وشغلی مناسب همراه رضایت خاطر وموفقیت را طی نماید .بررسی های مشاوره با اختصاص 10امتیاز نظردبیر، 10امتیاز نظردانش آموز ، 5 امتیاز نظراولیا ،30 امتیاز آزمون و10امتیاز نظرمشاوره و 35 امتیاز سوابق تحصیلی( درسه سال) دورنمایه اولیه ای در اختیار دانش آموز جهت یافتن بهتر مسیر تحصیلی –شغلی قرار می دهد.

چهار اصل ثابت هدایت تحصیلی عبارتند ار:استعداد،رغبت ،توانایی وشخصیت که این چهار اصل به دانش آموز کمک می کند تا در ادامه مسیر تحصیل وآینده خود موفق،رضایتمند و با نشاط باشد و دچار اضطراب یا فرسودگی  تحصیلی یا شغلی نشود.توجه به این اصول یعنی تطابق بین خودو محیط تحصیل و شغل.

درهر حال بهتراست دانش آموزبداند هدایت تحصیلی جریانی مستمری است که از کودکی شروع شده ،همه جانبه بوده ،سیستماتیک تلقی می گردد وبرای بررسی انجام آن نیاز به مشاورومتخصصی است ،که به صورت مداوم فرد را درشناسایی موئلفه های اصلی که دربالا به آن اشاره شد ، یاری  رساند.

به اشتراک بگذارید :