23 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۳:۱۷:۴۱
کد مطلب:  CCqlKWLV
رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان قم :مادرشهرکریمه اهل بیت ، خادم زائرینی هستیم که به شهرمقدس قم ورود پیدا می کنند واین خدمت رسانی ، اجرمعنوی وزندگی پرازلطف وعنایت راازطرف آن حضرت دربردارد

رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان قم :مادرشهرکریمه اهل بیت ، خادم زائرینی هستیم که به شهرمقدس قم ورود پیدا می کنند واین خدمت رسانی ، اجرمعنوی وزندگی پرازلطف وعنایت راازطرف آن حضرت دربردارد

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استا ن قم ، دراین نشست دوساعته غلامرضا رضا یی  رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان قم ضمن تقدیروسپاس ازکارکرد مثبت واطلاع رسانی دقیق اخبارنواحی ومناطق ، درمورد نحوه تعامل کارشناسان روابط عمومی درایام نوروزی بااداره کل ، چگونگی تهیه گزارش وارسال آن جهت تدوین نهایی مطالبی رابیان نمود

رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان قم :مادرشهرکریمه اهل بیت ، خادم زائرینی هستیم که به شهرمقدس قم ورود پیدا می کنند واین خدمت رسانی ، اجرمعنوی  وزندگی پرازلطف وعنایت راازطرف آن حضرت دربردارد

درادامه جلسه هریک ازکارشناسان روابط عمومی مشکلات وکاستی های موجودرامطرح نمودندکه فقدان امکانات بروزدراین بخش به عنوان اصلی ترین ابزارجهت انعکاس اخبار، نقطه اشتراک تمام صحبت هابود.

درپایان جلسه بااهدا هدایاازکارشناسان سابق روابط عمومی نواحی ومناطق  استان تجلیل شد.

به اشتراک بگذارید :