25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۰۷:۴۸:۰۰
کد مطلب:  yep7qwLM
رئيس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش:
شاخص كيفيت مطلوب ارزشيابي ، فاصله حداقلي ارزشيابي تكويني و پاياني است

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش فاصله حداقلي بين دو ارزشيابي تكويني و پاياني را شاخص براي كيفيت بالاي ارزشيابي ذكر كرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، عبدالرسول عمادي در گردهمايي يك روزه  رؤساي سنجش ادارات كل آموزش و پرورش كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به اين مطلب كه  براي پي بردن به اهميت ارزشيابي و سنجش،  بايد ابتدا وظيفه نظام آموزشي را موردبررسي قرار دهيم، گفت: از نظام هاي آموزشي ، معمولاً دو تلقي وجود دارد:  تلقي اول ، معلم محوري است و دراين فرآيند ، معلم آموزش دهنده و دانش آموز تنها فراگيرنده است ، بنابراين معلم فعال و دانش آموز منفعل است و در اين نوع نظام آموزشي انتظار مي رود معلم داراي خلاقيت باشد و فرض برآن است كه اين خلاقيت به دانش آموز منتقل شود، در نظام آموزشي معلم محور، معلم در يك زمان آموزش مي دهد و در زمان ديگر از شاگرد مي خواهد كه آنچه را فراگرفته ، بازگو كند.

 

وي خاطرنشان كرد: در روش آموزشي معلم محور، دانش آموز مانند مواد اوليه اي است كه در اختيار معلم قرار دارد تا به هرشكل كه مي خواهد  آن را تربيت كند،  دراين روش سنتي كه برگرفته از مكتب خانه هاي قديمي است ، تصور براين است تمام  مطالب ارائه شده درست است و دانش آموز تنها بايد ياد بگيرد و در ارزشيابي شركت كند.

 

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش گفت: تلقي دوم از نظام آموزشي، دانش آموز محوري است ، در اين روش ، معلم يك واسطه و تسهيل گر فرآيند يادگيري است ، معلم كمك مي كند تا دانش آموز خودش مطالب را فرا گيرد او فقط بستر بروز خلاقيت دانش آموز را فراهم مي كند.

 

عمادي با اشاره به روايتي كه علم را شامل ، مطبوع و مسموع مي داند، گفت: علم مطبوع، ذاتي و دروني است و علم مسموع ، علمي بيروني و شنيدني است ، بنابراين علم حاصل عملكرد علم مطبوع و علم مسموع است.

 

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش  خاطرنشان كرد: علم مسموع ، سودمند نخواهد بود، مگر اينكه علم مطبوع و دروني وجود داشته باشد، بنابراين دانش آموز علاوه بر شنيدن، بايد به مطالب گوش فرا دهد و  با اراده معطوف به يادگيري ، به مطالب ارائه شده توجه كند.

 

وي افزود: اگر دانش آموز به هر آنچه كه دركلاس درس  مي شنود گوش فرا دهد، آزمون و امتحان براي او يك تنوع خواهد بود، زيرا فرآيند يادگيري به خوبي اتفاق افتاده است.

 

•          يادگيري مطلوب ، نتيجه نظام آموزشي تلفيقي است:

 

رئيس مركز سنجش ، يادگيري مطلوب را نتيجه نظام آموزشي تلفيقي معلم محور و دانش آموز محور دانست وافزود: تأكيد همزمان بر نقش معلم و دانش آموز ، منجر به ظهور خلاقيت در دانش آموز خواهد شد و فرآيند يادگيري به صورت مطلوبي انجام مي شود.

 

وي ارزشيابي در يك نظام آموزشي را داراي 4 سطح دانست و تصريح كرد: سطح اول ، ارزشيابي  از تأثير نظام آموزشي در توسعه اقتصادي و رشد ملي است  بنابراين ، نظام آموزشي يك نظام مولد است و هر توفيقي در اقتصاد ملي حاصل شود ، نتيجه ارزشيابي نظام آموزشي است .

 

عمادي ارزشيابي نقش نظام آموزشي در اقتصاد ملي را سه گونه دانست و افزود: در نظام هاي آموزشي كه ارزشيابي با كيفيت پايين صورت مي گيرد ، به ازاي هر دلاري كه سرمايه گذاري شود 1 يا 2 دلار برداشت مي شود، اما در نظام هاي آموزشي با ارزشيابي با كيفيت بالا به ازاي هر دلاري كه سرمايه گذاري مي شود، 10 دلار برداشت مي شود و در نظام هاي آموزشي ،كشورهايي كه ارزشيابي آن ها با كيفيت متوسطه انجام مي شود در قبال  هر دلار سرمايه گذاري 3 تا 4 دلار برداشت مي شود.

 

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش اظهار كرد: دومين سطح ارزشيابي ، ارزشيابي عملكرد مدرسه است ، همه بخش هاي آموزش وپرورش حاشيه و تنها مدرسه متن محسوب مي شود ، بنابراين، مجموعه عملكرد مدير مدرسه ، معلمان، مشاركت اوليا و مشاركت بخش هاي مختلف خارج از مدرسه و منابعي كه مدرسه را تغذيه مي كند موردارزشيابي قرار مي گيرند، در اقتصاد كشورهاي پيشرفته حداقل 40 درصد سرانه آموزشي به مدرسه تخصيص مي يابد و 60 درصد در بخش پرداخت حقوق پرسنل هزينه مي شود، در صورتي كه در ديگر كشورها ، بيش از 90 درصد سرانه آموزشي در پرداخت هاي پرسنلي هزينه مي شود.

 

وي سطح سوم ارزشيابي را مربوط به عملكرد معلم دانست و افزود: در اين سطح ، معلم صرفاً توسط مدير در طول دوره ارزشيابي موردبررسي قرار مي گيرد و شواهدي جمع آوري مي شود تا در پايان سال در مورد عملكرد او قضاوت شود.

 

عمادي خاطرنشان كرد: سطح چهارم و مهم ترين ارزشيابي ، ارزيابي عملكرد دانش آموز است ، كيفيت ارزشيابي در اين سطح ، تا حدود زيادي بستگي به كيفيت ارزشيابي در دو سطح عملكرد مدرسه و معلم دارد،  بنابراين ، هر چقدر ارزشيابي از مدرسه و معلم خوب صورت گيرد ، ارزشيابي دانش آموزن نيز از كيفيت بالاتري برخوردار خواهد بود.

 

وي با بيان اينكه ارزشيابي مدارس شامل ارزشيابي تكويني و پاياني است ، افزود: دانش آموزي در ارزشيابي پاياني موفق است كه در ارزشيابي تكويني به طور دقيق موردارزيابي قرار گرفته باشد..

 

در پايان رئيس مركز سنجش وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: هر چه فاصله ارزشيابي تكويني با ارزشيابي پاياني زيادتر باشد، كيفيت ارزشيابي پايين تر است و اگر اين فاصله بسيار كم و ناچيز باشد، نشانه  كيفيت بالاي ارزشيابي است ، بنابراين نبايد شاهدِ فاصله زياد بين ارزشيابي تكويني و پاياني دانش آموزان باشيم

به اشتراک بگذارید :