20 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۱:۲۷:۰۱
کد مطلب:  QSgORET3
حدادی در مراسم تقدیر از پژوهشگران فرهنگی آموزش و پرورش منطقه 5
امروزه نمي شودباتحكم ، تهديدودستور، دانش آموزان رابه مسائل ارزشي تشويق كرد

مراسم تقدیر از پژوهشگران فرهنگی آموزش و پرورش منطقه 5

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی  اموزش وپرورش شهر تهران ، مراسم تقدیر از پژوهشگران فرهنگی آموزش و پرورش منطقه 5 در دبیرستان شهید باکری با حضور حدادی معاون پژوهش و برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ، میرشفیعی مدیر منطقه 5 ، حمداللهی معاون پژوهش ، امام وردی معاون پرورشی و کلانتری کارشناس مسئول پژوهش در دبرستان شهید باکری برگزار شد .

حدادی پس از گرامیداشت يادوخاطره تمامي شهدایی كه درايجادونگاهداشت وتوسعه انقلاب اسلامي تلاش كردند اظهار نمود :

ما،درآموزش وپرورش به دنبال آن بخش ازپژوهش هستيم كه درواقع به دنبال  ايجادبسترتوسعه فرهنگ پژوهش درميان همكاراني باشد كه درفرآينديادگيري براي بهبودروش تدريس وتعميق يادگيري دردانش آموزان تلاش مي كنند.و امروزه يكي ازموثرترين روشهاي تدريس ،تدريس برمبناي پژوهش است.

حدادی تصریح کرد : وقتي چيزي رابه دانش آموزان آموزش مي دهيم اگربرمبناي معلم محورانه باشد ، به زودي فراموش مي كنندواگرآنهارا با روشهاي كاوشگري وآزمايشگاهي درگيركنيم و با استفاده ازروش پژوهش هاي گروهي آنهارادرفضايي قراردهيم كه برايشان سوال ايجادشودو خودشان به پاسخ سوال هایشان برسنددرآن صورت است كه هيچ گاه فراموش نخواهندكردوبه خوبي يادمي گيرند.

وی افزود : اگرهمكاري ادعاكندكه من دررابطه بادانش آموزان هيچ مسئله اي ندارم ،بايدگفته شودكه عميق به مسائل نگاه نكرده است.زیرا دانش آموزان درمسائلي ماننداختلالات يادگيري ورفتاري،فضاي مجازي،احترام به والدين و....مشكل دارند ودرهرمدرسه وكلاسی اختلالات رفتاري وناهنجاري هاي اجتماعي وفرهنگي دیده می شودو  همه ما ازآنهايادمي كنيم ولي كمترپيش مي آيدكه به راه حل آنهابپردازيم .

معاون پژوهش با اشاره به  اینکه ، امروزه نمي شودباتحكم وتهديدودستوردانش آموزان رابه مسائل ارزشي تشويق كردوبايدمناسبترين راه راازطريق مسئله اقدام پژوهي پيداكرد. خاطر نشان کرد : درمسائلي چون تهاجم فرهنگي كه بيشترباآن مواجه هستيم بايدمسائل راببينيم وازآن پيشگيري كنيم . دانش آموزان  سيبل های  اين تهاجم فرهنگي هستندكه تيرش ازجاي ديگري صادرشده است.

حدادی در پایان سخنان خود گفت : وظيفه ما در این شرایط این  است كه بايستيم ودرواقع ازراه های  علمي، پژوهشي ،  تحقيقي وبامطالعه دربرابر دشمن مقابله به مثل كنيم.

درابتدا میر شفیعی ضمن تشكرازهمكاران پژوهشگروهمكاراني كه با با ور اينكه بايدچشمهاراشست وبه امرتعليم وتربيت بانگاه جديدتري توجه و ورود پيداكردبیان داشت : كاري كه نگاه تيزبين ودقيق شمارابه همراه داشت اين بودكه مسائل ونيازهاي موجوددركلاسهاراديديدوبراي حل آن پيشنهادداديد.همه مابينندگان خوبي هستيم ولي همه ماراه حل هاي خوبي براي حل مشكلات نميتوانيم بدهيم وگواه اين قضيه اين است كه حركت پژوهشي هرسال درسطح كشور جريان دارد،اماگروهي كه به اين عرصه ورودپيدامي كنندخيلي زيادنيستند. از6000فرهنگي فقط 5درصدورودپيداكرده اندواين نشان ميدهدكه فاصله هابا ايده آل ها يمان زياداست .

مدیر منطقه 5 گفت : هرمعلم اولين نظاره گرمشكل دركلاس است وبهترين حلال مشكلات كلاس،  معلمان هستند و ما به هيچ عنوان نمی توانیم مشكلات درون كلاس ومدرسه رابا نوشتارودستور و ابلاغيه حل کنیم ، بلكهاین مسئله  بايك تفكرواراده وخواست جمعي حل خواهد شد وبهترين نظاره گر و پيشنهاددهنده همكار درون مدرسه وكلاس است.

وی مباحثي همچون فراردانش آموزان،عدم علاقمندي به بعضي ازدروس را از اهم موضوعات پژوهشی دانست و افزود : می بایست میزان علاقه مندي دانش آموزان رابه درس و مدرسه افزايش دهيم .

میرشفیعی یادآور شد: آموزش وپرورش بايدازپوسته ي كنوني اش خارج شودتابتوانددردنياي كنوني اثرگزارباشد. مادربحث نخبه پروري درالمپيادهاوجشنواره خوارزمي موفق بوده ايم امادرخيلي ازآزمونهاي بين المللي جايگاه خوبي ازلحاظ مفاهيم درسي نداريم زیرا بچه هاعمق مطالب درسي رايادنگرفتندو  جزاين راهی نداریم که شاخ برگهای  تنه تنومندوگسترده آموزش وپرورش رابزنيم وبه سمت مهارت آموزي ومهارت چگونه زيستن كه دركتب ماجايي ندارندهدايت كنيم وبحث هاي معرفتي رادركلاس بيشتركنيم.

گفتنی است در پایان این مراسم از کلیه پژوهشگران طرح اقدام پژوهی در تقدیر بعمل آمد .

به اشتراک بگذارید :