2 جمادی‌الثانی 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۲:۲۰:۳۱
کد مطلب:  5tx8XnmT
ابلاغ دستورالعمل جشنواره تجارب برتر تربیتی

دستورالعمل برگزاری جشنواره تجارب برتر تربیتی در سال تحصیلی96-1395 جهت اجرا به نواحی و مناطق استان ابلاغ گردید.

 

باسمه تعالي

 

اداره كل آموزش و پرورش استان قزوين

معاونت پرورشي و فرهنگي

اداره امور تربيتي

 

 

دستور العمل اجـرايي

جشـــنواره

تجارب برتر تربيتي

سال تحصيلي 96-1395

 

 

 

 

 

رهنمود اجرایی جشنواره تجارب برتر تربيتي

مقدمه:

استمرار و بقاي هر جامعه مستلزم آن است كه مجموعه باورها ، ارزش ها ، رفتارها ، گرايش ها ، دانش ها و مهارت‌هاي آن به نسل‌هاي بعدي منتقل شود، بي­ترديد مهمترين وسيله اين انتقال آموزش وپرورش ومدرسه است والحمدلله آموزش وپرورش همواره درصدد بر قراري سازوكارهاي مناسب براي گسترش اين فرهنگ از طريق پژوهش وبرگزاري جشنوارهاي مختلف مي باشد كه در اين ميان يكي از مناسب ترين اين برنامه ها ، جشنواره ي  تجارب برتر تربيتي است كه در سالهاي اخير برگزار شده ومورد استقبال همكاران آموزشي وپرورشي قرارگرفته است و اينك نيز بر آنيم تا بار ديگر به منظور دستيابي به اندوخنه هاي تجربي معاونين ومربيان پرورشي ، مشاوران ، معلمان ومديران مدارس اين جشنواره را باهدف ايجاد گسترش فرهنگ وپژوهش به صورت شكوهمند برگزار نماييم .

لذا ضمن ابلاغ اعلام برگزاري جشنواره تجارب برتر تربيتي در سال تحصيلي 96-95، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ گردد تا با ترغبت وتشويق همكاران محترم جهت شرکت در جشنواره، آثار برگزیده منطقه ای تا 31/1/1396 به اداره امور تربیتی اداره كل آموزش وپرورش استان قزوین ارسال شود.

اهداف :

 1. مستند سازي و دستيابي به اندوخته هاي تجربي معاونين ومربيان پرورشي ، مشاوران تربيتي تحصيلي  و شغلي دانش آموزان، معلمان ومديران مدارس شناسايي ومعرفي استعدادهاي منابع انساني فهيم حوزه پرروشي وفرهنگي

2-  توسعه فضاي رقابتي سازنده وارتقاي كيفيت خدمات تربيتي بر اساس نظام معيار

3- توليد آثار و تدوين تجارب برتر تربيتي ، پرورشي وفرهنگي وانتشار يافته هاي پژوهشي

4-  كاربست يافته هاوتجارب برتر در مدارس و نظام تعليم وتربيت .

مخاطبين :

معاونين پرورشي و مربيان امور تربيتي ، مشاوران ، معلمان ومديران مدارس تمامي دوره هاي تحصيلي

ويژگي هاي نوشتاري :

 • حداقل در 4صفحه وحداكثر 7صفحه A4
 •  نحوه ارسال: آثار در فايل Word و Pdf در قالب لوح فشرده تحويل معاونت پرورشي و فرهنگي مناطق و نواحي شود(نیازی به ارسال پرینت تجارب نیست).
 • درج مشخصات برروي جلد ، شامل : عنوان تجربه ، نام ، نام خانوادگي ، شماره پرسنلي ، مدرك ورشته تحصيلي ، دوره تحصيلي ، سابقه خدمت ، سمت ، استان ، ناحيه ، منطقه ، محل خدمت، نشاني پستي ، تلفن تماس ثابت / همراه
 • عنوان تجربه
 • مقدمه
 • متن اصلي
 • نتيجه گيري
 • پيشنهادها

تذکرات

 (1) آثاري كه خارج از چارچوب فوق باشد ، داوري نخواهد شد .

 (2) اثر ارسالي مربوط به 3سال اخير بوده وضمنا" به ساير جشنواره ها در حوزه آموزش وپرورش ارسال نشده باشد .

 (3) براي حفظ اسرار دانش آموزان پيشنهاد مي شود از نام مستعار استفاده نمايند.

 (4) تجارب سال 1393لغايت 1394در جشنواره شركت داده نشوند.

 

 

 

 
  Rounded Rectangle: مهلت ارسال آثار همکاران از مدارس به معاونت پرورشي و تربيت بدني شهرستان/منطقه/ناحیه
پايان وقت اداري تاريخ 28/12/1395

 

 

 

 

 

 

 

تقدير از برگزيدگان:

 1. صدور لوح تقدير استاني براي صاحبان تجاربي كه آثارشان به مرحله استانی راه یابند.(معرفي افراد طبق روال صدور لوح تقدير انجام پذيرد).
 2. تجليل از صاحبان آثار برگزيده ناحیه/ منطقه/شهرستان(رتبه هاي اول،دوم و سوم) در اردیبهشت 1396 و هفته بزرگداشت مقام معلم با اهداي لوح تقدير و هدايا(توسط معاونت پرورشی و تربیت بدنی ناحیه/ منطقه/شهرستان)
 3. تجليل از صاحبان آثار برگزيده استاني در همایش ویژه با اهداي لوح تقدير و هدايا(اداره امور تربیتی)

جهت كاربست يافته‌ها و تجارب  برتر در نظام تعليم و تربيت، همچون سنوات قبل، آثار برتر در مجموعه‌اي با نام تجارب تربیتی 3 انتشار خواهد يافت.

زمان بندي اجراي جشنواره تجارب تربیتی

 

 

ردبف

مراحل اجرا

مهلت

1

تشكيل كميته اجرايي جشنواره در نواحي و مناطق و ارسال دستورالعمل اجرايي به مدارس متوسطه دوره اول

15/11/95

2

تبلیغ و اطلاع رساني و توجيه شركت كنندگان توسط نواحي، شهرستان هاو مناطق

30/11/95

3

دريافت لوح فشرده آثار (در قالبword وpdf) از مدارس

28/12/95

4

تشكيل كميته داوران در منطقه ، بررسي و داوري آثار ارسالي از مدارس بر اساس نمون برگ داوري

30/1/96

5

انتخاب نفرات برتر و ارسال نمون برگ آماری و معرفی نفرات برتر به استان طبق نمون برگ پیوست به همراه لوح فشرده آثار بر اساس سهميه هر منطقه

31/1/96

6

اعلام نتايج مرحله منطقه اي به مدارس و پيش بيني و اعمال برنامه هاي تشويقي براي نفرات برگزيده

5/2/96

 

 

وظايف منطقه  :

 1. تشكيل ستاد اجرایی جشنواره با شرح وظايف مشخّص جهت هدايت و نظارت مستمر بر اجراي مطلوب جشنواره.

اعضای ستاد اجرایی جشنواره در مناطق و نواحي:

-رئیس اداره به عنوان رییس کمیته-معاون پرورشی وتربیت بدنی به عنوان دبیرکمیته-معاون برنامه ریزی وپشتیبانی-معاون آموزش متوسطه-کارشناس امورتربیتی-مسئول روابط عمومی.

 1. انتخاب كميته داوري و صدور ابلاغ براي آنان.
 2. پيش بيني كليه اعتبارات برگزاري جشنواره در سطح شهرستان
 3. اطلاع رساني به مدارس(برگزاري جلسه توجيهي براي مديران و معاونان پرورشي و تربيت بدني، ارسال دستورالعمل)
 4. در ابلاغ دستورالعمل به مدارس تاکید شود موضوع جشنواره تجارب تربیتی در اولین جلسه شورای معلمان توسط مدیران محترم مطرح و نسبت به تشویق و ترغیب همکاران در جشنواره اقدام گردد.
 5.  توزيع پوستر جشنواره(تاکید شود تا پوستر جشنواره تا پایان سال تحصیلی در تابلوی اعلانات مدارس برای رویت همکاران نصب شود.)
 6. تبليغات مناسب، پوشش خبري و انعكاس برگزاري جشنواره در سايت ها، روزنامه هاي شهرستاني
 7. جمع آوري آثار تا  موعد مقرّر

9- داوري آثار برگزيده مدارس مطابق با نمون برگ داوری و  ارايه آثار برتر (طبق سهمیه اختصاصی) به اداره امور تربيتي اداره كل آموزش و پرورش استان

10- پيش بيني برگزاري همايش اختتاميه و اعمال برنامه هاي تشويقي و صدور تقدير نامه براي نفرات برتر  و عوامل اجرايي فعال در اردیبهشت ماه 1396

11 - مستند سازي و تهيّه گزارش انجام فعّاليّت ها و ارسال آن به همراه نمون برگ های 1 و 2 به اداره امور تربيتي

     12-  معرفي افراد منتخب شهرستاني  بر اساس سهميه به اداره امور تربيتي اداره كل آموزش و پرورش استان تا31/1/96

(به آثاری که بعد از تاریخ فوق ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد).

 

 

نمون برگ سهميه شرکت کنندگان در مرحله منطقه و معرفي نفرات برگزيده براي شركت در مرحله استاني

ناحيه منطقه

آبيك

آوج

اسفرورين

البرز

الموت  شرقي

الموت غربي

بوئين زهرا

تاكستان

خرمدشت

شال

ضياءآباد

طارم سفلي

ناحيه دو

ناحيه يك

سهمیه شرکت کنندگان مرحله منطقه

55

45

40

120

10

10

75

80

40

30

40

10

90

130

سهمیه معرفی نفرات برگزیده به استان

6

5

3

6

2

2

6

6

3

3

3

2

6

8

 

 

قابل ذکر است سهمیه استان نیز برای ارسال آثار برتر به وزارت از 4 به 6 افزایش یافته است.

 

 

نمون برگ شماره 3

كاربرگ ارزيابي جشنواره تجارب برتر تربيتي

عنوان :تجربه                                                                                    نام ونام خانوادگي  :                          مدرك تحصيلي :                               رشته تحصيلي                       شماره پرسنلي :                     شهرستان :                                مدرسه :                   شماره تماس :                        شماره همراه :

 

رديف

شاخص

ملاك

4

75/3

5/3

25/3

3

75/2

5/2

25/2

2

75/1

5/1

25/1

1

75/

5/.

25/.

0

امتياز

1

مقدمه و بیان مساله

روشن وقابل فهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

متن ومحتوا

روش كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داراي نظم منطقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازش صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

موضوع تجربه

بديع ونو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

نگارش ادبي

ساده وقابل فهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعايت قواعد نگارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلط هاي تحريري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

جمع بندي ونتيجه گيري

هماهنگ با موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

پيشنهادها وراهكارها ي مرتبط با موضوع

گويا وكاربردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

منابع مورد استفاده

مرتبط با موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ارجاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ضمائم

ارائه مستندات لازم ومرتبط با تجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگي  داور                                                                                               امتياز نهايي

 

       
       
 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :