14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴:۲۶:۱۸
کد مطلب:  1861817
اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در ﺧﺼﻮص ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻮﻣﻦ

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان گیلان در ﺧﺼﻮص ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻮﻣﻦ اطلاعیه ای صادر کرد.

   به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، در خصوص ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻮﻣﻦ، با تاکید برﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه، شأن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن، خاطر نشان می گردد: ﻣﺪﯾﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ اجرایی مدرسه ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎ  توجه به تخطی دانش آموز وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺮادرش که خارج از  محیط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدند با مدیر و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ درﮔﯿﺮ و آنها را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ قرار داده و ﺟﺮاﺣات ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﯾﻒ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻮﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم را اﺗﺨﺎذ و ﭘﺮوﻧﺪه در دست ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

به اشتراک بگذارید :