0 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۲۳:۲۶:۲۲
کد مطلب:  1731817
جلسه تبادل تجربه مشاوران مدارس برگزار شد.

جلسه تبادل تجربه مشاوران مدارس املش با عنوان نقش مشاور در ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان با حضور مشاوران مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معصومه رحمت نیا سرگروه درس تفکر و مشاور مدارس املش گفت مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامهای حیاتی است که در عرصهی تعلیم و تربیت جهان )خصوصاً دورهی آموزش عمومی)ازسالهای دور مورد توجّه قرار گرفته است.چرا که طیّ این دورهدانشآموزان در مرحلهی آغازین تجربههای اجتماعی توأم با رشد فردی قرار دارند.

وی ادامه داد تعلیم و تربیت در دورهی مذکور نقش تعیینکنندهای در هدایت دانش آموزان و نقشپذیری متناسب وی در جامعه ایفا مینماید بهطوری که ایجاد سرمایهی انسانی و توسعهی فرهیختگی در جامعهی ناشی از تربیت دانش آموزان در این دوره به ویژه با تأکید بر شناخت تواناییها، استعدادهاو علایق آنان است.

رحمت نیا در پایان خاطر نشان کردکمک به توسعهی مهارتهای زندگی به ویژه فرآیند تصمیمگیری و هدفگزینی از ضرورتهای ارزشمندی است که تقویت فرآیند مشاوره و راهنمایی از طریق معلّمان دانا و دلسوز را میسّر میسازد.

در پایان سایر اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان پرداختند.

 

 

به اشتراک بگذارید :