17 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۲:۴۴:۵۴
کد مطلب:  1640948
رئیس آموزش و پرورش منطقه سربند:
با ورود آموزش و پرورش به زیست بوم جدید جهش بزرگی در استفاده از فناوری های نوین رخ داد

رئیس آموزش و پرورش منطقه سربند گفت: با ورود آموزش و پرورش به زیست بوم جدید جهش بزرگی در استفاده از فناوری های نوین و بهره برداری از فضای مجازی در امر آموزش رخ داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی، «احمد قدبیگی» با بیان این مطلب افزود: علیرغم استفاده از نرم افزار شاد و فعالیت گسترده در این پلت فرم و آشنایی دانش آموزان و والدین در استفاده از فضای مجازی طی سال تحصیلی گذشته باید توجه داشت که هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری و چهره به چهره نخواهد شد، آموزش مجازی تنها  بخشی از نیازهای آموزشی و تربیتی  را برطرف می نماید.

وی آماده سازی زیرساخت توسعه اینترنت و تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان بی بضاعت منطقه، طی سال تحصیلی گذشته را شاخصتریناقدامصورتگرفتهجهتغنیسازیآموزشمجازیدانشآموزان، عنوان کرد و اظهار داشت: ورودابزارنوینالکترونیکیبهعرصهآموزشدرارتقابهرهوریمعلمین بسیار اثر بخش بود و دردورانپساکرونا تلفیقآموزشحضوریومجازیمیتواند بهارتقاکیفیتامر یادگیریوبسطوتوسعهعدالتآموزشی کمک شایانی نماید.

رئیس آموزش و پرورش منطقه سربند، ادامه داد: در دوران پساکرونا و تسهیل شرایط برای آموزش حضوری، تولید محتواهای الکترونیکی و فضای مجازی بخشی از کار آموزش را آسان و یادگیری را تعمیق می بخشد.

قدبیگی در خاتمه عدم آنتن دهی اینترنت در اکثر روستاها، عدم توانایی مالی خانواده ها جهت خرید گوشی هوشمند و تبلت-عدم صدور مجوز برگزاری کلاس های زیر 10 نفر به صورت حضوری از سوی ستاد مقابله با کرونا را از جمله مهمترینمشکلاتوچالشهایاجراییشماطی 2 سالگذشتهوبعدازشیوعکرونادرامرآموزش در منطقه سربند عنوان کرد.

به اشتراک بگذارید :