13 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰۹:۲۷:۱۵
کد مطلب:  1636524
رئیس آموزش و پرورش تفتان عنوان کرد:
ضرورت توجه به بهره‌مندی حداکثری دانش آموزان با نیازهای ویژه در استفاده از فناوری‌های آموزشی

فرزانه کرد گفت: با توجه به شرایط خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه، بهره مندی حداکثری این دانش آموزان در استفاده از فناوری‌های به کار گرفته شده در آموزش مجازی باید مورد توجه معلمان قرار گیرد تا بیشترین میزان یادگیری حاصل شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، کُرد در حاشیه سی و پنجمین اجلاس سراسری مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور در خصوص ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه و کودکان در شرایط سخت اظهار کرد: برآورده کـردن نیازهـای گوناگـون دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه بـرای شـکوفایی توانایـی آنهـا در آمـوزش فراگیر بسـیار مهم و ضـروری اسـت.

وی افزود: یکـی از راههـای پاسـخگویی بـه ایـن نیاز، طراحـی کلاس درس بـر پایه آموزش متمایز اسـت. آمـوزش متمایز بـه روش طراحی منظـم برنامـه درسـی بـر پایـه نیازهـای متفـاوت و متنـوع دانش آمـوزان بـا نیازهای ویـژه برای به بیشـینه رسـاندن توانایـی یادگیری آنان گفته می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش تفتان گفت: نیازهـای یادگیـری متفـاوت دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه باعـث می‌شـود آنهـا نیـاز بـه برنامه‌هـای ،متنـوع داشـته باشـند که در زیست بوم جدید با توجه به گسترش آموزش مجازی باید به این موضوع بیش از گذشته توجه کرد.

کرد خاطر نشان کرد: افزایش سطح آگاهی و معلومات معلم مطابق با نیازهای این دانش آموزان امری ضروری و لازم است.

وی ادامه داد: آموزش با استفاده از فناوری های نوین، ارتباط تنگاتنگ با والدین کودکان و اطلاع از واکنش های دانش آموزان نسبت به محرک های تشویق و تنبیه از جمله مواردی است که در زیست بوم جدید در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه و کودکانی که در شرایط سخت زندگی می کنند باید مورد توجه قرار گیرد.

کُرد استفاده از نکات تربیتی و مشاوره ای برای برطرف کردن مشکلات یادگیری را در این زمینه مهم دانست و گفت: توجه ویژه به پیشرفتهای هرچند اندک و تشویق دانش آموزان جهت ایجاد انگیزه تاثیر بسیار زیادی در افزایش سطح یادگیری آنان خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تمرکز بر روی استعدادهای اندک و نقطه قوت دانش آموزان و تلاش برای بهبود و تقویت آن  تا حد بسیار زیادی موثر و مفید واقع می‌شود.

رییس آموزش و پرورش تفتان بر متناسب‌سازی محیط استفاده از وسایل آموزشی و ارائه راهبردهای آموزشی متنوع و متناسب با آن دانش آموزان با نیازهای ویژه تاکید کرد.

به اشتراک بگذارید :