16 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴:۱۲:۰۴
کد مطلب:  1613952
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه مجازی مدیران مدارس شاهد شهر تهران
فلسفه شناسنامه فعالیت های آموزشی پرورشی و اجرائی مدارس شاهد، تسهیل گری و تحقق واقعی مدرسه محوری است.

محمدرضا رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در دومین کارگاه مجازی مدیران مدارس شاهد شهر تهران درسال 1400 گفت : شناسنامه مدارس شاهد، مدرسه را یک سیستم می داند و فلسفه آن تسهیل گری و تحقق واقعی مدرسه محوری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، ویدئو کنفرانس  اداره کل امور شاهد و ایثارگران با مدیران مدارس شاهد ابتدایی و دوره اول متوسطه روز چهارشنبه نهم تیر ماه 1400 به منظور بررسی میزان پیشرفت  و  موانع پیش روی استاندارد سازی و اجرای  شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد با حضور رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران ، کارشناسان اداره کل شاهد و اداره شاهد و ایثارگران شهر تهران برگزار شد.

محمدرضارزاقی در این برنامه ضمن تبیین فلسفه شناسنامه مدارس شاهد، اظهار کرد: شناسنامه مدارس شاهد برنامه نیست بلکه ابزاری است که به مدیر مدرسه یک نگرش، نسبت به فعالیت ها،  هدفمندی، پیوستار و حفظ آن  می دهد ، شناسنامه، ابزاری معطوف به پیش برندگی مدرسه است. به عبارت دیگر شناسنامه دیکته نیست بلکه انشاء است. دیکته یعنی آنچه را که ما می خواهیم یا من می خواهم ، ولی انشاء یعنی فعالیت ها، مدرسه محور و  به صورتی که شرایط و اقتضائات مدرسه ایجاب می کند انجام می شود.

وی در ادامه تشریح شناسنامه مدارس شاهد خطاب به مدیران مدارس شاهد گفت: به جهت اینکه ما قائل به اقتضائی و مدرسه محوربودن فعالیت ها در مدرسه هستیم، مناسب ترین ارزیاب فعالیت های مدرسه را  شخص مدیر مدرسه می دانیم و بر این اساس است که اقدامات بهسازانه را برای مدیر مدرسه در نظر گرفته ایم. اقدامات بهسازانه در حقیقت همان چرخش های تحول آفرین از وضع موجود به وضعیت مطلوب، در سند تحول بنیادین می باشد.

در ابتدای این برنامه کارگاهی، تعدادی از مدیران مدارس شاهد شهر تهران، طی سخنانی  دغدغه ها ، موانع و توقعات خویش را نسبت به بهبود عملکرد مدارس شاهد مطرح کردند .

به اشتراک بگذارید :