11 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ ۱۲:۱۳:۱۶
کد مطلب:  rKmzdRPF
مدیر آموزش و پرورش شهریار در بازدید از برگزاری امتحانات سوادآموزی:
آموزش مهارتهای زندگی و تلاش برای كاهش شكاف طبقاتی در كسب مهارت ها از اولويت های آموزش و پرورش است

مدير آموزش و پرورش شهريار به همراه رئيس اداره سوادآموزی از روند برگزاری امتحانات سوادآموزی و انتقال و تحكيم در مراكز يادگيری محلی بازدید به عمل آورد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، علی ذبیحی، مدير آموزش و پرورش شهريار به همراه رئيس ادارۀ سوادآموزی ازروند برگزاری امتحانات سوادآموزی و انتقال و تحكيم در مراكز يادگيری محلی بازدید به عمل آورد.

مدیر آموزش و پرورش شهریار، درحاشيه اين بازديد با اشاره به تحولات صورت پذيرفته شده در سوادآموزی، آموزش مهارت های زندگی و تلاش برای كاهش شكاف طبقاتی دركسب مهارت ها را ازاولويتهای آموزش و پرورش برشمرد .

ذبیحی، با اشاره به اعضای مراکز یادگیری محلی٬ ازشورای شهر ٬روحانی محل٬ مسئولين خانه های بهداشت٬ افراد تحصيل كرده وآگاه به مسائل سوادآموزی و مديران مدارس٬ و مسئولين ساير نهادهای به عنوان اعضای این مراکز نام برد.

 مدیر آموزش و پرورش حضور مسئولین محلی در اداره مراکز ذکر شده را زمينه ساز مشاركت فكری و اقتصادی و مراكز يادگيری محلی را به عنوان يكی از زيرساخت های توسعه متوازن برشمرده و در پایان خواستار حضور پررنگ تربخش خصوصی وارگان ها و نهاد های دولتی برای اداره وپربارنمودن فعاليتها و مراكزياد گيری محلی شد.

به اشتراک بگذارید :