16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۹:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1355465
انتشار پژوهشنامه شماره 1:
" پژوهش در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و تجربه 30 سالگی : دستاوردها "

یکی از ماموریتهای اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مقام متولی مدیریت و اجرای پژوهش در وزارت آموزش و پرورش عبارتست از: تولید دانش کاربردی، نشر و اشاعه یافته های پژوهشی برای شناخت بهتر وضعیت موجود نظام آموزش و پرورش و ارتقاء سطح تصمیم سازی/تصمیم گیری درباره مسایل آموزش و پرورش کشور از رهگذر تسهیل فرایند کاربست یافته های پژوهشی.

یکی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش کشور، به موضوعات حوزه تحقیقات و پژوهش های تربیتی مربوط می شود. پژوهش به منزله بازوی اندیشه ای و فکرافزار هر نظام و سازمان رسمی، از مهمترین ابزارهای مدیریت، بهسازی و پویایی سازمان هاست و وزارت آموزش و پرورش هم از این قاعده مستثنی نیست. پژوهش های تربیتی به منزله یکی از مهمترین اجزاء سیستم آموزشی و نیز در مقام یکی از 6 زیر نظام اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به مثابه سامانه هشدار دهنده و بازخورد دهنده که دارای بیشترین سطح تماس بین سیستم اصلی و سیستم های پیرامون است و حاوی بیشترین اطلاعات کارکردی جهت سازماندهی تعاملات نظام به منظور سازگاری با محیط پیرامونی است، نیازمند پایش، کنترل، نوسازی و بازآفرینی مداوم خود و روش های کنش وری خود است.

 بر این اساس، تأمل ، بررسی، تعمق و نگاه کاستی جویانه به ویژگی ها، ابعاد و کنش های سامانه پژوهش های تربیتی کشور، از منظر اهداف اصول، کارکردها و اثربخشی و ملاحظه تعاملات آن با سیستم اصلی و محیط پیرامون و اتخاذ راهبردهای انطباقی موثر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

هدف این نشریه که با عنوان پژوهشنامه (جستار هایی تحلیلی در کندوکاو، بازشناسی و مستندسازی وضعیت پژوهش های آموزشی و مولفه های آن) منتشر میشود، اشاعه دیدگاه های مهم و دستاوردهای اساسی درباره فرهنگ سازمانی و ساختار پژوهش های تربیتی، جایگاه، کارکردها، فرایندها و روش های آن است تا با رویکردی تحلیلی و تبیینی، مهمترین مسأله های مبتلا به نظام پژوهش های آموزش و پرورش، تحلیل، بررسی و نقد شود و راه حل هایی برای هر یک جستجو و ارائه شود. دانلود فایل : 30yearsNew3.pdf ( 1173KB )
به اشتراک بگذارید :