18 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۰:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1324150
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران بیان نمود
ضرورت مدیریت اثربخش کلاس درس

رویکردهای مدیریت کلاس درس اثربخش متناسب با ویژگی های آموزش های غیر حضوری به سمت رویکردهای نوین یاددهی - یادگیری نزدیک تر می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، پانته آ درّی اعلام کرد: با عنایت به ضرورت مدیریت کلاس درس به ویژه در زمان شیوع ویروس کووید 19 و استمرارجریان یادگیری در بسترهای تعاملی و بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برای اثربخشی رویکردهای مدیریت کلاساز شیوه های سنتی رفتارگرا و مداخله گرایانه با محوریت معلم به عنوان تنها اداره کننده کلاس فاصله گرفته و متناسببا ویژگی های آموزش های غیر حضوری به سمت رویکردهای نوین یاددهی - یادگیری نزدیک تر می شود.

در‌ّی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران افزود: در رویکردهای تعامل گرا مبتنی بر همکاری، معلم به مثابه تسهیلگر و راهبر فرآیند های یاددهی- یادگیری است که با ایجاد موقعیت های مناسب زمینه یادگیری را فراهم می سازد.همچنین در رویکرد غیرمداخله گرایانه و آزادمنشانه با فعالیت های غیر دستوری می توان جریان یادگیری را هدایتکرد. به عبارت دیگر در آموزش های غیر حضوری قرار نیست همان روش سخنرانی در کلاس نود دقیقه ای سنتی بهصورت تولید محتوا ضبط و یا به صورت آنلاین ارائه شود بلکه سهم مشارکت دانش آموزان در یادگیری به عنوانیادگیرنده فعال افزایش می یابد و معلم در کلاسهای 35 دقیقه ای غیر حضوری در بستر فضای مجازی به تعمیق یادگیریمی پردازد.

درّی با تاکید بر اتخاذ رویکردهای اقتضائی متناسب با دوره تحصیلی ،عنوان درس، شرایط مخاطبان و انتظارات و اهداف قصدشده برنامه درسی گفت : رویکردهای نوین مدیریت کلاس درس در شرایط حضوری و غیرحضوری قابلیت عملیاتی شدن دارد و در شرایط کنونی ضرب آهنگ رشد و توسعه مهارت های حرفه ای معلمی و روش های راهبری فرآیند یادگیری متناسب با نیاز ذینفعان سرعت بیشتری دارد و کاربرد هوشمندانه فناوری با مشارکت و درگیرکردن همه دانش آموزان به عنوان یادگیرنده فعال محقق می شود تا بتواند بخشی از خلا؛ دوری دانش آموزان را از فضای و شرایط یادگیری چهره به چهره مدرسه جبران نماید.

 

به اشتراک بگذارید :