14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰۶:۴۵:۰۰
کد مطلب:  1310518
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه23مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
برنامه‌های درسی چهارشنبه23 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه23مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و معماری

ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲ شاخه کار دانش و   فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵دانش فنی تخصصی پایه ۱۲رشته  ماشین ابزار شاخه فنی وحرفه ای و کار  دانش

 ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش رشته تربیت بدنی پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

 پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١  بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی پایه دوم

 ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی  پایه پنجم 

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس سوم  نسل آینده ساز قسمت دوم  پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ادبیات وفارسی درس سوم  ارمغان ایران قسمت دوم  پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی درس سوم مثل آینه  قسمت دوم  پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی سنجش الکترونیکی

 متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  شیمی یک  پایه ۱۰ علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی سه پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی دو پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ٢٠تا٢:٢۵فیزیک ۱ چگالی پایه۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

به اشتراک بگذارید :