7 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۶:۲۲
کد مطلب:  0rIIqKDi
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزير آموزش وپرورش
150برنامه و500 فعالیت درراستای اجرایی شدن سندتحول بنیادین در سال 95 گنجانده شده است

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزير آموزش وپرورش گفت : 150برنامه و500 فعالیت درراستای اجرایی شدن سندتحول بنیادین در برنامه های سال 95 آموزش وپرورش گنجانده شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، محمد حسين سلیمی جهرمی درجلسه ی برنامه ریزی وهماهنگی آموزش وپرورش استان به ابعادانتخاب معلم نمونه درسال 95 اشاره كرد و افزود: تغییرنگاه به انتخاب معلم نمونه وحضور تشکل های مختلف درفرایند انتخاب معلم و قشربندی حرفه ای معلمان با همکاری نهادهای مختلف را ازویژگی های انتخاب معلم نمونه درسال 95 بوده است.

وي به موانع و مقتضیات تحول در آموزش وپرورش اشاره کرد و تصريح كرد : تحول در آموزش و پرورش بطئی و زمان بر است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش به ره نامه تعلیم وتربیت وچرخش های تحول آفرین که درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش اشاره كرد و افزود : بحث نگاه جزیره ای ازدغدغه های مهم آموزش وپرورش بوده وبرنامه محوربودن همه ی حوزه ها می تواند این امید را ایجادن كند که در آموزش وپرورش تحول ایجادشود.

سلیمی جهرمی خاطرنشان كرد : آسیب شناسی درحوزه ی آموزش وپرورش درپژوهشگاه تعلیم وتربیت کشورانجام شده است، تصريح كرد: اعتمادبه بدنه آموزش و پرورش وکاهش تمرکزدربرنامه های آموزش وپرورش دیده شده است.

وی در سندتحول نیز به تامین نیروی انسانی،تکریم ورفاه وراهبردهای تکریم توجه شده است، افزود: کیفیت مداری دربرنامه های مدارس و اثربخشی برنامه ها درنظام برنامه ریزی بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزير آموزش وپرورش افزود : ایجاد ارتباط بین برنامه های کیفی وکمی ادارات ومدارس از ویژگی های حرکت برنامه مدار است که باید مدنظرقرارگرفته وسیاست گذاری ،نظارت وحمایت از طرف منطقه وبرنامه نویسی واجرا درسطح مدارس روی دهد.

وی افزود : درسندتحول بنیادین 18خرده نظام که اساس و زیرساخت نضام تعليم و تربيت است وجود دارد، افزود باید خرده نظام ها و زیر نظام های سند تحول بنيادين با يكديگر پیوند بخورد تا تحول درآموزش وپرورش حاصل شود.

سلیمی جهرمی بيان كرد: اجرای سند تحول وبحث های زیرساخت و زیرنظام ها وخرده نظام های تعلیم تربیت و همسو سازی و رویه ها وروش ها در برنامه های سال 95 با 150برنامه و 500فعالیت وبحث اقتصاد مقاومتی واقدام وعمل مد نظرقرار گرفته وبرنامه تفصیلی توسط حوزه های مختلف با اصالت برنامه نوشته خواهدشد

به اشتراک بگذارید :